Canon Medical Systems
01135
Київ
вул. Григорія Андрющенка, 7/19
pr@inmedua.com
https://www.canon-medical.com.ua/img/header/Logo_Canon_Medical_Systems_2018.svg

Пiдвищує достовiрнiсть, розширює функцiональнi можливостi

Ультразвуковi системи Aplio a-серiї мають широкий спектр методiв вiзуалiзацiї та функцiї кiлькiсного аналiзу, що забезпечують проведення швидкої та достовiрної дiагностики.

Раннє виявлення та додаткова iнформацiя про патологiчнi утворення допомагають чiтко та швидко поставити дiагноз, оптимiзуючи клiнiко-дiагностичний цикл.

Проста навiгацiя, впевнений результат

В ультразвукових системах Aplio представлений широкий дiапазон функцiй для розширення можливостей вiзуалiзацiї та проведення iнтервенцiйних процедур. Спецiалiзованi датчики i численнi програмнi опції для навiгацiЇ i вiзуалiзацiЇ допомагають пiдвищити точнiсть одержуваних даних пiд час проведення iнтервенцiйних втручань i подальшого спостереження.

Системи Aplio a-series сумiснi з рiзноманiтними крiпленнями для голок, в тому числi тими, що дозволяють регулювати кут введення, опцiональними або закрiпленими безпосередньо на датчику.

Поєднання даних для пiдвищення точностi дiагностики

Поєднання даних про положення ультразвукового датчика та 3D-зображень, отриманих з томографа, є простим завданням, яке має рiшення. Перемiщаючи датчик з сенсором «просторового положення» над областю iнтересу, можна проводити полi-позицiйне ультразвукове дослiдження з прив'язкою до реконструйованих об'ємних даних КТ або МРТ. lнтелектуальна система вибору цiлi та розмiщення маркерiв спрощує навiгацiю.

Найвища деталiзацiя для точної дiагностики

Сучаснi технологiї об’ємної вiзуалiзацiї представляють великий iнтерес як для лiкарiв, так i для пацiєнтiв. Додатковi опцiї для вiзуалiзацiї виводять дiагностичнi можливостi ультразвукових систем Aplio на принципово новий рiвень завдяки отриманню зображень найвищої якостi та ефективної органiзацiї робочого процесу.

Кращий iнтеркостальний доступ

Тонкi конвекснi датчики Aplio iдеально пристосованi для iнтеркостального сканування. Новi бiопсiйнi адаптери з мiнiмiзованою «слiпою» зоною та можливiстю змiни кута забезпечують оптимальнi умови проведення пункцiї для кожного пацiєнта.